Univers de copil

A+ R A-


Citate despre unire si unitatea romanilor

Citate despre unire si unitatea romanilorAdunarea de la Alba Iulia va rămâne de-a pururea piatra de hotar a istoriei române şi va reprezenta, din veci în veci, simbolul biruinţei noastre definitive. Ea a fost rezultatul logic al evoluţiei istorice, fructul luptelor de emancipare a poporului românesc şi triumful strălucit al ideilor generoase pentru care s-a vărsat cu atâta prisosinţă sângele scump al fraţilor noştri. Silviu Dragomir

Alexandru I. Cuza... demn de a fi în Panteonul Naţional, a murit în goană pe pământ străin. A murit în goană pe pământ străin, dar în România trăieşte împroprietărirea săteanului. A murit în goană pe pământ străin, dar în România trăieşte AUTONOMIA STATULUI. A murit în goană pe pământ străin, dar în România trăieşte UNIREA. Bogdan Petriceicu Haşdeu

Când un neam întreg gândeşte cu singur gând şi inimile a milioane de oameni palpită de o singură simţire – oare, este putere omenească care să-i stea împotrivă? Chiar de-ar fi o astfel de putere vrăjmăşească, înaintea voinţei suverane a milioane de suflete înfrăţite într-un cuget şi o simţire trebuie să se închine. Nicolae Iorga

Dacă pământul poate fi hotărnicit cu graniţe, sufletului nu i se poate pune nicio stavilă! Dacă mai avem fraţinecuprinşi în hotarele pământului românesc, să nu uităm că aceştifraţi pot fi cuprinşi în nemărginita dragoste a sufletului românesc! Noul ideal naţional sub drapelul căruia trebuie să se mobilizeze toată simţirea cea bună a neamului nostru este: Lupta pentru unitatea sufletească şi culturală a Românilor de pretutindeni! La luptă dar, pentru împlinirea acestui sfânt ideal! I. Popescu-Băjenaru

Dar vă întreb, fraţilor, care sunteţi toţi moldoveni, cum ne lăsaţi pe noi, moldovenii, cei ce suntem rupţi din această Basarabie, să trăim pe celălalt mal al Nistrului? Noi rămânem ca şoarecele în gura motanului? Dar să ştiţi că de ne veţi uita, noi vom săpa malul Nistrului şi vom întrepta apa dincolo de pământurile noastre! Mai bine să-şi schimbe râul cursul decât să rămânem noi rupţi unii de alţii. Toma Jalbă în Congresul ostăşesc revoluţionar de la Chişinău, 20 octombrie 1917

E necesară o cârmuire conştientă, unitară şi specifică. Datoria noastră este să fondăm statul naţional, dacă nu vrem să fim acoperiţi de dispreţul lumii civilizate. Cu atât mai mult avem dreptul să preţuim unirea, cu cât ştim sigur, că aici a fost leagănul românismului. Iuliu Maniu

Eram datori să venim noi la voi, azi, când voi trăiţi zile atât de grele. Noi am pornit din ţară străină, dar am pornit cu un singur gând: să mergem acasă. De aceea drumul nostru nu era decât unul singur, înainte. Şi mergând înainte vom birui! Vom birui, pentru că nu sunt aşa de înalţi Carpaţii cât ne sunt inimile de înălţate! Victor Deleu

Eu cunosc o horă şi mai frumoasă, hora în care să se ţină de mână toţi pământenii, şi ortodocsi, şi catolici, şi armeni, şi fără a se uita la deosebirea religiilor, pe care le poate judeca numai Dumnezeu, toţi legaţi prin aceleaşi drepturi şi îndatoriri, prin acelaşi interes, prin aceeaşi dragoste faţă de ţară, să joace hora României unite şi autonome. Mihail Kogălniceanu

E­xis­tenţa unui popor nu se dis­cu­­tă, ci se afirmă. Ioan Raţiu

Fii om, fii drept şi recunoaşte că, pe deasupra ambiţiilor, intrigilor şi urilor, este Patria, este veşnicia neamului, şi că acolo trebuie să ne întâlnim totdeauna, chiar dacă nu ne înţelegem de fiecare dată. Ion Antonescu

Istoria românilor ne arată că unirea a fost totdeauna ţelul cel mai dorit al lor. Ori de câte ori viitorul a surâs României, fiii ei nu au lipsit de la a aspira către unire. Ion Ghica

În dimineaţa zilei de 1 Decembrie, oraşul Alba Iulia, de la gară până în vârful cetăţii era ticsit de mulţime. Şi tot mai veneau trenuri încărcate cu ţărani şi şoselele erau împestriţate de căruţe, călăreţi şi pietoni. În fruntea fiecărui grup erau drapelele naţionale tricolore. Nici nu-ţi puteai închipui, că în aceste zile de încheiere a războiului şi a unei epoci de persecuţie a tot ce era românesc, cum au putut răsări ca din pământ atâtea flamure tricolore româneşti. Dar însufleţirea omenească ce nu poate crea? Tiron Albani

Marea Unire din 1918 a fost şi rămâne pagina cea mai sublimă a istoriei româneşti. Măreţia ei stă în faptul că desăvârşireaunităţiinaţionale nu este opera niciunui om politic, a niciunui guvern, a niciunui partid; este fapta istorică a întregii naţiuni române, realizată într-un elan ţâşnit cu putere din străfundurile conştiinţeiunităţii neamului, un elan controlat de fruntaşii politici, pentru a-l călăuzi cu inteligenţă politică remarcabilă spre ţelul dorit. Florin Constantiniu

Moldova, Transilvania şi Muntenia nu există pe faţa pământului. Există o singură Românie: există un singur corp şi un singur suflet, în care toţi nervii şi toate suspinele vibrează unul către altul. Bogdan Petriceicu Haşdeu

O naţiune, oricare, este suflet şi conştiinţă. Sufletul dat prin actul de naştere, conştiinţa dobândită de istoria ce şi-o făureşte orice popor prin afirmaţia sa în lumea neamurilor de pe pământ. Naţiunea este o celulă a civilizaţiei şi a culturii, amândouă îmbinate, sinteza posibilităţilor de progres uman. Vasile Goldiş

Patria, această fiinţă ideală, pe care locuitorii ei sunt gata a o apăra cu viaţa, este identitatea intereselor, ideilor, pasiunilor ce-i strânge şi-i uneşte în apărarea unui bine comun. Dimitrie Bolintineanu

Pentru a trăi o viaţă care ţi-a fost dată, eşti dator să o meriţi atât ca om, cât şi ca neam în fiecare clipă. Mihai Viteazul în discurs după intrarea triumfală în Alba Iulia (31 octombrie 1599)

Regina Maria! Regina poetă! Cea mai frumoasă Regină din lume! Cea mai îndemânatecă şi mai înţeleaptă dintre femeile care au avut la un moment dat misiunea de a scrie istoria. Cea mai zbuciumată existenţă, dar totodată cea mai frumoasă apoteoză: împlinirea visului scump, încălzit la piept şi scăldat în lacrimi, de-a valma cu surtucarii şi pălmaşii acesteia! Toate s-au scris şi se vor mai scrie, căci vieţi atât de pline de frumos, de năzuinţă spre ideal, de aprigă încordare spre bine, atât de pătimaş îndrăgite de faptă, nu se vor mai vedea curând. T.C. Stan

Români! Unirea este îndeplinită. Naţionalitatea Română este întemeiată... Alesul vostru vă dă astăzi o singură Românie. Vă iubiţi Patria, veţi şti a o întări. Să trăiască România! Alexandru Ioan Cuza

România este patria noastră şi a tuturor românilor. E România celor de demult şi-a celor de mai apoi. E patria celor dispăruţi şi a celor ce va să vie. Barbu Ştefănescu Delavrancea

Tăria şi puterea unui popor, vaza sa, politica sa cumpănită, nădejdile sale, prezentul şi viitorul său zac în unirea naţională… Iubiţi-vă şi apăraţi-vă unul pe altul, cunoaşteţi că sunteţi fraţi şi aceasta e naţionalitatea. George Bariţ

Te binecuvântez, iubită Românie, ţara bucuriilor şi durerilor mele, frumoasă ţară, care ai trăit în inima mea şi ale cărei cărări le-am cunoscut toate. Frumoasă ţară pe care am văzut-o întregită, a cărei soartă mi-a fost îngăduit să o văd împlinită. Fii tu veşnic îmbelşugată, fii tu mare şi plină de cinste, să stai veşnic falnică printre naţiuni, să fii cinstită, iubită şi pricepută. Regina Maria

Toţi românii dintr-o fântână au izvorât şi cură. Constantin Cantacuzino

Trăiască Moldova! Trăiască Valahia! Dar învrednicească-ne Dumnezeu să putem striga într-o zi: Trăiască România unită!... Suntem milioane de români. Ce ne lipseşte ca să ajungem un neam tare? Unirea! Numai unirea! Să trăiască unirea românilor! Costache Negri

Ţinta noastră, domnilor, socotesc că nu poate fi alta decât unitatea naţională a românilor. Unitatea mai întâi în idei şi în sentimente, care să aducă apoi cu vremea unitatea politică…, să facă un trup politic, o naţie românească, un stat de şapte milioane de români. La crearea acestei naţionalităţi, la o reformare socială a românilor, bazată pe sfintele principii ale dreptăţii şi ale egalităţii, trebuie să ţintească toate silinţele noastre. Românismul, dar, e steagul nostru, supt dânsul trebuie să chemăm pe toţi românii. Nicolae Iorga

Unirea biruieşte pe cel mai tare duşman. proverbe româneşti

Unirea e singura stare politică ce putea să asigure viitorul nostru şi să ne permită a da ţării organizarea ce o aşteaptă de atât de mult timp. Alexandru Ioan Cuza

Unirea este actul energic al întregii naţiuni române. Unirea, Naţiunea a făcut-o! Mihail Kogălniceanu

Unirea este singura temelie statornică a edificiului viitorului nostru; fără dânsa, ce se va clădi va fi clădit pe nisip. Dimitrie C. Brătianu

Unirea face puterea. proverbe româneşti

Unirea tuturor românilor într-un singur regat şi într-un nedespărţit stat, este nu numai un ideal sfânt, izvorât din trecutul nostru şi din comoara vieţii noastre sufleteşti, ci este şi un drept indiscutabil al nostru, în baza fiinţei noastre unitare. Iuliu Maniu

Unirea tuturor românilor într-un singur stat este cea mai firească pretenţie a civilizaţiei. Vasile Goldiş

Unirea, zic, cea spre fericirea obştii. Căci după aceasta vin toate fericirile; iar făr’ de aceasta niciun bine în lume nu să întemeiază; şi că în obşteasca fericire va găsi fieşcare şi pe a sa, iar în parte străduindu-se, avem destule pilde: că ne-am pierdut slava, starea şi cinstea, ajungând şi în hula lumii. Unirea spre folosul obştii ne fericeşte, unirea slăveşte, unirea întemeiază tot binele. După aceasta alergând, fraţilor, să o îmbrăţişăm, ca prin fapte să ne cunoaştem că am vrut să slăvim patria. Dinicu Golescu

Unitatea României, nu este nici o­pe­ra unui om, nici a unei pro­vin­cii, nici a unei generaţii. Ea este rezultatul luptelor sus­ţi­nute vre­me de veacuri de cei mai buni fii ai poporului ro­mânesc. Unitatea noastră naţio­na­lă a fost cimen­ta­­tă nu numai de sângele sol­da­ţilor noştri, dar şi de suferinţele intelectualilor şi scri­itorilor care începând din veacul al XV-lea au în­du­rat pentru ideile lor te­mn­i­ţa şi deportaţiunea. Ei sunt pro­motorii mişcării şi luptelor ca­re au reuşit să ajungă în fine la a­ceas­tă împlinire de mult vi­sa­tă. Ioan Lupaş

Uniţi-vă cu noi, fraţi de dincolo de Milcov, peste undele lui vă întindem braţele, dorind cu înfocare a vă da sărutarea frăţiei şi a libertăţii. Munteanul şi moldoveanul sunt toţi români, sunt fraţi, o singură naţie; uniţi-vă cu noi… Să ne dăm mâna ca nişte fraţi şi să ne ajutăm unii pe alţii. Uniţi, vom fi tari; uniţi vom sta împotriva oricărui vrăjmaş al libertăţii noastre… Vă dăm sărutare de frate. Trăiască libertatea! Trăiască România! C.A. Rosetti

Mai multe citate despre unire puteţi găsi accesând articolul: Citate despre unire şi unitatea naţională românească


Articole asemanatoare relatate:
Articole asemanatoare mai noi:
Articole asemanatoare mai vechi:

Jucariile poezie

Jucariile poezie

Jucariile - poezie   Ochii mari, de peruzele Se deschid ca flori de mai, Si-mprejur, vad toate cele: Zane, feti-frumosi balai,

Bolile pielii si remedii prin …

Bolile pielii si remedii prin soare aer apa si namol

Bolile pielii si remedii prin soare, aer, apa si namol Desi in mod normal lumina solara este un adevarat elexir pentru piele, in ultimii ani, astrul zilei este citat...

Temeri ale oamenilor de geniu

Temeri ale oamenilor de geniu

Temeri ale oamenilor de geniu Multi dintre marile personalitati si oameni de geniu ai omenirii aveau anumite temeri si le era frica de anumite animale sau lucruri. Descoperiti care ar fi...

Floarea soarelui planse de col…

Floarea soarelui planse de colorat

Floarea soarelui - planşe de colorat   Floarea soarelui este floarea veşnic îndrăgostită de soare. Este floarea veseliei şi încântă prin frumuseţe strălucind in lumina caldă a soarelui. Lanurile aurii încântă privirile...

Legenda Soarele si Luna

Legenda Soarele si Luna

Legenda Soarele si Luna Oamenii au incercat din cele mai vechi timpuri sa descifreze misterul celor doua principii cosmogonice, Soarele si Luna, creand intre ele diferite legaturi. Cele doua principii, diurn...