Choose your screen resolution: Auto adjust 800x600 1024x768


Contracte la termen pe indici bursieri in Romania
Scris de mihaiela lazar   
Luni, 08 Septembrie 2014 05:49

CONTRACTE LA TERMEN PE INDICI BURSIERI ÎN ROMÂNIA

 

Cîrcotă Roxana - prof. ec.

Liceul Tehnologic de Marină Galați

 

Rezumat

Bursa de valori din România a fost reînfiinţată în anul 1995, în baza Deciziei nr. 20/21.04.1995 a Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare (CNVM) şi a fost finanţata de la bugetul de stat, urmând ca, în termen de trei ani de la înfiinţare, să ramburseze din comisioanele aplicate tranzacţiilor efectuate suma necesitată de înfiinţarea sa.

Bursa de Valori Bucureşti permite oricărei persoane sau firme din România sau din afara României să participe la evoluţia celor mai importante companii româneşti, din diverse sectoare de activitate, prin cumpărarea acţiunilor lor tranzacţionate la Bursă. Procedura este simplă, rapidă şi eficientă, şi se desfăşoară prin intermediari specializaţi - companii numite Societăţi de Servicii de Investiţii Financiare sau Instituţii de Credit.

Pe pieţele administrate de Bursa de Valori Bucureşti se tranzacţionează şi alte instrumente financiare în afara acţiunilor şi obligaţiunilor emise de firme, incluzând titluri de stat, obligaţiuni municipale, unităţi de fond sau instrumente derivate (contracte futures).

Contractul pe indicele BMS1 reprezintă media aritmetica a preţurilor medii ale societăţilor comerciale listate la Categoria I a Bursei de Valori Bucureşti. La contractul BMS1 elementul de referinţă este valoarea oficială a indicelui. Până la scadenţă, atât cumpărătorul, cât şi vânzătorul pot ieşi din obligaţia asumată iniţial printr-o operaţiune de sens contrar: cumpărătorul vinde un contract, iar vânzătorul cumpăra un contract.

Summary

The stock exchange in Romania has been set up in the year 1995, on the basis of Decision No 20/21.04.1995 the National Securities Commission (CNVM) and has been financed from the state budget, following that, within a period of three years after its founding, to reimburse from the commissions applied amount transactions mandatory its establishment.
The Bucharest Stock Exchange allows any persons or companies in Romania or abroad to participate to the development of the most important Romanian companies, in various sectors of activity, by buying their shares traded on the Stock Exchange. Procedure is simple, fast and efficient, and is to be carried out through intermediaries specialized - companies called Financial Investment Service Companies or credit institutions.
In the markets administered Of the Bucharest Stock Exchange are traded and other financial instruments other than shares and bonds issued by the two companies, including government bonds, municipal bonds, units of substance or derivative instruments (futures contracts).
The contract on the index BMS1 is the arithmetic mean of the average prices of companies listed on the first tier of the Bucharest
Stock Exchange. On the contract BMS1 the element of official reference is the value of the index. After the due date, both the buyer and the seller may come out of an obligation initially through an operation of opposite direction: the buyer sells a contract and the seller buy a contract.

 

Bursele de valori sunt centre ale vieţii financia­re unde se fac vânzări/cumpărări de hârtii de valoare (acţiuni, bonuri de tezaur etc.); totodată, la bursele de valori se pot realiza şi operaţiuni cu valute, metale preţioase sau efecte de comerţ. În ultimul timp în sistemul de tranzacţii al acestor instituţii au fost incluse produse bursiere noi (opţiuni, contracte futures pe indici de bursă etc.). Bursele de valori îndeplinesc funcţii majore în circuitul capitalurilor în economie, constituind un indicator general al climatului de afaceri din spaţiul economic, naţional şi internaţional, în care îşi exercită influenţa.

Operaţiunile de bursă vizează, în principal, negocierea valorilor mobiliare (vânzări/cumpărări).

După termenul de negociere şi unele particularităţi ale convenţiei de vânzare/cumpărare, operaţiunile de bursă pot fi: la vedere şi la termen, din care ultimele pot fi la termen ferm sau la termen condiţionat; dintre operaţiunile de bursă la termen condiţionat cele mai răspândite sunt opţiunile.

Orice tranzacţie la vedere se derulează în trei faze: tranzacţionarea, compensarea - decontarea şi, respectiv, transferul dreptului de proprietate.

Bursa de valori din România a fost reînfiinţată în anul 1995, în baza Deciziei nr. 20/21.04.1995 a Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare (CNVM) şi a fost finanţata de la bugetul de stat, urmând ca, în termen de trei ani de la înfiinţare, să ramburseze din comisioanele aplicate tranzacţiilor efectuate suma necesitată de înfiinţarea sa.

Bursa de Valori Bucureşti permite oricărei persoane sau firme din România sau din afara României să participe la evoluţia celor mai importante companii româneşti, din diverse sectoare de activitate, prin cumpărarea acţiunilor lor tranzacţionate la Bursă. Procedura este simplă, rapidă şi eficientă, şi se desfăşoară prin intermediari specializaţi - companii numite Societăţi de Servicii de Investiţii Financiare sau Instituţii de Credit.

Pe pieţele administrate de Bursa de Valori Bucureşti se tranzacţionează şi alte instrumente financiare în afara acţiunilor şi obligaţiunilor emise de firme, incluzând titluri de stat, obligaţiuni municipale, unităţi de fond sau instrumente derivate (contracte futures).

Cota Bursei de Valori Bucureşti este structurată pe următoarele sectoare:

1) Sectorul valorilor mobiliare emise de către persoane juridice române;

2) Sectorul obligaţiunilor şi al altor valori mobiliare emise de către stat, judeţe, oraşe, comune, de către autorităţi ale administraţiilor publice şi locale şi de către alte autorităţi;

3) Sectorul internaţional.

Sectorul valorilor mobiliare emise de către persoane juridice române este organizat pe două categorii: Categoria a II-a (de bază) si categoria I.

Tranzacţiile bursiere se pot derula cu condiţia înscrierii valorilor mobiliare la Cota Bursei. Admiterea în cotaţia oficială să fie solicitată de emitent prin întocmirea unui dosar de admitere (care trebuie să cuprindă conturile de rezultate şi bilanţurile contabile aferente ultimilor 3-5 ani încheiaţi), şi prin asumarea unor obligaţii, şi anume:

·         punerea la dispoziţia pieţei a unui cuantum de valori mobiliare din ziua introducerii la cota, şi menţinerea unei pieţe active şi regulate a acestor titluri;

·         informarea autorităţilor bursiere asupra evenimentelor sociale care afectează existenţa juridica a societăţii;

·         publicarea în presa financiara, cel puţin o dată pe trimestru a unor informaţii privind evoluţia activităţii economico-financiare a societăţii emitente inclusiv cifra de afaceri;

·         emiterea înscrisurilor în conformitate cu anumite norme impuse pe plan intern şi internaţional;

·         asigurarea la bănci şi societăţi de asigurare.

Emitentul care solicită înscrierea valorilor mobiliare la cota bursei, este examinat şi la sediul acestuia, din punct de vedere al dotării tehnice, condiţiilor de muncă, modului de organizare a serviciilor administrative şi comerciale. Este necesară şi o publicitate prealabilă, într-un buletin de anunţuri se publică: denumirea, naţionalitatea, sediul, obiectul de activitate, durata, capitalul, ultimul bilanţ, pasivul obligatoriu, avantaje stipulate prin statut pentru investitori şi administratori.

  • Cerinţele  pentru înscrierea în categoria a II-a (de bază) sunt:

1- înscrierea la Oficiul de Evidenţă a Valorilor Mobiliare (OEVM);

2- libera transferabilitate a valorilor mobiliare;

3- înregistrarea valorilor mobiliare la Registrul Bursei sau la o societate de registru independent, conectată la sistemul Bursei;

4- furnizarea de servicii adecvate către deţinătorii de valori mobiliare;

5- furnizarea de informaţii;

6- plata comisioanelor;

7- legătura cu bursa (emitentul va numi o persoană care va menţine legătura permanentă cu Bursa);

8- certificarea datelor furnizate de către emitent prin instituţii specialitate;

9- angajamentul de înscriere şi menţinere la Cota Bursei.

  • Cerinţe pentru admiterea la categoria I sunt:

Emitentul va trebui să îndeplinească, pe lângă cerinţele prevăzute pentru categoria de bază, şi cerinţele acestei categorii.

1- perioada de activitate. Emitentul trebuie să-şi fi desfăşurat activitatea în ultimii trei ani.

2- Cerinţe financiare. Emitentul trebuie să fi obţinut profit net în ultimii doi ani de activitate. Capitalul social trebuie să fi e de cel puţin echivalentul în lei a opt milioane euro, la cursul BNR. Emitentul trebuie să prezinte un plan de afaceri pentru următorii doi ani calendaristici.

3- Conducerea şi alte aspecte legate de activitatea emitentului. Bursa poate aprecia competenţa profesională şi integritatea morală a personalului de conducere al emitentului, precum şi aspecte legate de activitatea economico-financiară a acestuia.

Înscrierea la cota bursei a acţiunilor se poate realiza dacă sunt îndeplinite următoarele condiţii:

  • cel puţin 15% din nmărul acţiunilor emise şi aflate în circulaţie trebuie să fie deţinute de cel puţin 1800 de acţionari, excluzând persoanele implicate şi angajaţii emitentului.
  • fiecare dintre aceşti 1800 de acţionari trebuie să deţină un număr de acţiuni a căror valoare minimă să fie de 100.000 lei. Procentul minim de15% trebuie să reprezinte minimum 75.000 de acţiuni.

Înscrierea la cota bursei a obligaţiunilor se poate realiza dacă sunt îndeplinite următoarele condiţii:

  • cel puţin 30% din numărul obligaţiunilor emise şi aflate în circulaţie trebuie să fie deţinute de cel puţin 1.000 de deţinători, excluzând persoanele implicate şi angajaţii emitentului.
  • fiecare dintre aceşti 1000 de deţinători trebuie să deţină un număr de obligaţiuni a căror valoare totală minimă să fie de 300.000 lei. Procentul minim de 30% trebuie să reprezinte minimum 50.000 de obligaţiuni.

Contractul pe indicele BMS1 reprezintă media aritmetica a preţurilor medii ale societăţilor comerciale listate la Categoria I a Bursei de Valori Bucureşti. La contractul BMS1 elementul de referinţă este valoarea oficială a indicelui. Până la scadenţă, atât cumpărătorul, cât şi vânzătorul pot ieşi din obligaţia asumată iniţial printr-o operaţiune de sens contrar: cumpărătorul vinde un contract, iar vânzătorul cumpăra un contract.

Contractul BMS1 la o lună se caracterizează prin:

Unitatea de tranzacţionare: 100 lei * BMS1;

Cotarea: BMS1 (în puncte);

Limită de oscilaţie zilnică: maximum 300 puncte faţă de cotaţia medie a zilei precedente;

Marja iniţială: 100lei/contract;

Marja de menţinere: 70lei/contract.

Presupunem că deţinem un portofoliu de acţiuni cotate la Categoria I a Bursei de Valori Bucureşti, pe care nu dorim să le vindem, deoarece suntem interesaţi de dividende. Ne aşteptăm ca spre sfârşitul lunii preţurile să scadă.

Dăm ordin brokerului să vândă un contract la o lună la 3.100 (adică 3.100 puncte valoarea indicelui * 10 lei preţ unitar stabilit de BMFMS).

Nu trebuie să plătim 3.100 * 10 lei = 31.000 lei, ci doar marja iniţială: 100 lei/contract.

La bursă preţurile urcă, deci cresc atât indicele BMS1, cât şi cotaţia contractului, care ajunge la 3.500 puncte * 10 lei = 35.000 lei. Suntem în pierdere cu 4.000 lei. Casa de Compensaţie a BMFMS ne obligă să ne alimentăm contul cu 1.000 lei.

După anunţarea datei dividendelor, preţurile acţiunilor scad vertiginos şi, cu o zi înainte de scadenta, BMS1 atinge 2.900 puncte.

 Anticipaţia realizată a fost corectă şi câştigul este de 200 puncte * 10 lei = 2.000 lei.

Se cumpără un contract pe BMS1 în penultima zi, se încasează cei 2.000 lei, după care se efectuează o vânzare a acţiunilor la Bursa de Valori Bucureşti.

Pierderea de pe acţiuni a fost compensată prin câştigul din futures şi s-a păstrat şi dreptul de a încasa dividendele.

 

BIBLIOGRAFIE:

1. Anghelache Gabriela, Dardac Nicolae, Stanciu Ion  Pieţe de capital şi burse de valori,   Editura Economica, Bucureşti, 2003;

2. Anghelache Gabriela – „Bursa si piaţa extrabursieră”, Ed. Economică, Bucuresti, 2000;

3. Anghelache Gabriela  Piaţa de capital în context european “,Ed. Economică, Bucureşti, 2009 ;

4. Dragotă, M - Gestiunea portofoliului de valori mobiliare - Ed. Economică, Bucureşti, 2009

5. Dragotă, M - Pieţe financiare : structură, instituţii, instrumente - Editura ASE, Bucureşti, 2009

6. Ionescu, E - Gestiunea portofoliilor – Ed.Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, 2009

7. Stoica Ovidiu – „Mecanisme si instituţii ale pieţei de capital”, Ed. Economică, Bucuresti, 2002

8. Victor Stoica, Adriana Irina Gruia Pieţe de capital şi produse bursiere,   Ed. Universitară, Bucureşti, 2006

9. Trandafir Mariana: Pieţe monetar-valutare în România, Editura Didactică şi   pedagogică, Bucureşti, 2004;

10. .***  Reglementările legislative privind valorile mobiliare, serviciile de investiţii   finnciare, pieţe reglementate, titluri de stat, statutul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare emise de către Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare şi Banca Naţională a României în perioada 2002-2010;

11.       www.bvb.ro

12.       www.kmarket.ro

 

Revista cu ISSN

Nanoparticule

Nanoparticule

II.1. NANOPARTICULE Nanoparticulele sunt bucăţi/piese foarte mici dintr-un material mai mare. Ce se întâmpla când creaţi astfel de piese mici? PIESE MICI = MAI MULTE SUPRAFEŢE MAI MULTE SUPRAFEŢE =...

Read more

Seminar limba engleza

Seminar limba engleza Profesorii de limba engleza din Romania pot fi instruiti gratuit de catre profesori britanici, in cadrul unui seminar organizat de Mirunette International Education. Mirunette International Education organizeaza seminarul "Fresh...

Read more

Evaluarea cadrelor didactice

EVALUAREA CADRELOR DIDACTICE   Mirela Frunzeanu, profesor pentru învăţământul primar, Mark Twain International School, loc. Voluntari, jud. Ilfov   Rezumat Orice școală de calitate are, în primul rând, cadre didactice de calitate ce prestează o...

Read more

Comisia metodica a ariei curriculare con…

Comisia metodica a ariei curriculare consiliere si orientare, activitati educative     Afla care sunt documentele necesare pentru comisia metodica a dirigintilor / aria curriculara Consiliere si orientare, activitati educative. COMPONENTA COMISIEI: dirigintii, profesorii psihopedagogi.   Documente...

Read more

Documente necesare la inspectii RODIS

  1. LA NIVELUL DIRECTORULUI   Nr. crt. Tipul documentului Numele documentului 1. Documente de proiectare 1.1. Planul de dezvoltare instituţională al unităţii. 1.2. Oferta educaţională a unităţii. 1.3. Planul managerial anual. 1.4. Programe manageriale semestriale. 2. Documente de evidenţă   2.1. Contract de...

Read more

A study about Jane Eyre

A STUDY ABOUT JANE EYRE Prof. Adriana- Maria Ştefănescu Liceul Tehnologic Energetic „Regele Ferdinand I”, Timişoara Charlotte Brontë (1816-1855) was born in Thornton, Yorkshire, England, the third of six children....

Read more

Cartea drumul spre libertate

CARTEA - DRUMUL SPRE LIBERTATE   Prof. înv. primar Iosim Daniela Cristina Şcoala Gimnnazială Nr. 4 ,,Fraţii Popeea”   Fiecare om de carte, gânditor al vremurilor trecute şi de azi, defineşte şi arată cu multă...

Read more

Violenta argumente si contra argumente p…

VIOLENŢA ARGUMENTE ŞI CONTRA-ARGUMENTE PENTRU SANCŢIUNE   Profesor Lazar Mihaiela Liceul de Artă „Ioan Sima” Zalãu     Aplicarea de sancţiuni reprezintă o măsură eficientă de prevenire şi combatere a violenţei în şcoală.   Argumente pro: §         elaborarea prin colaborare...

Read more