Choose your screen resolution: Auto adjust 800x600 1024x768


Formarea comportamentului ecologic
Luni, 08 Februarie 2010 03:00

FORMAREA COMPORTAMENTULUI ECOLOGIC

AL MICILOR ŞCOLARI


Inst. Oprea Gianina Livia

Şcoala Generală ,,Mircea Sântimbreanu”, Brad, jud. Hunedoara

 

 

,,Totul a iesit bun din mâinile naturii, pentru a degenera în mâinile omului” scria J.J. Rousseau.

Civilizatia modernã, dezvoltatã o datã cu industrializarea, s-a fondat pe ideea cã omul este stãpânul suprem al naturii, de la care trebuie sã smulgã maximum de foloase.

Dragostea pentru naturã trebuie sã fie o componentã esentialã a comportamentului uman. Mediul înconjurãtor reprezintã totalitatea factorilor externi în care se aflã fiintele si lucrurile. Protejarea mediului este o problemã ce trebuie sã-i preocupe nu doar pe ecologisti, ci si pe toti: adulti si copii. Astfel, au fost date uitãrii mileniile de convietuire armonioasã a omului cu mediul sãu natural si si-a fãcut loc o mentalitate incorectã tradusã în atitudini care mergeau de la indiferentã pânã la agresiune inconstientã împotriva mediului. Consecintele practicilor iresponsabile s-au acumulat treptat, treptat, ajungându-se la conturarea unor previzibile dezastre ecologice.

Cunoasterea naturii, a mediului înconjurãtor, cu toate fenomenele sale biologice si nebiologice este necesarã pentru formarea unor notiuni, idei, convingeri, rationamente, a unui comportament adecvat si a constiintei ecologice.

Rolul major revine dascãlilor care, încã de la intrarea copiilor în scoalã, îi vor ajuta sã constientizeze cã toti oamenii au datoria protejãrii mediului în care trãiesc, întrucât mediul oferã totul necesar fiintei umane, iar aceasta are datoria de a face acelasi lucru. În cadrul lectiilor la care se preteazã educatia ecologicã sau în cadrul activitãtilor extracurriculare elevii trebuie dirijati sã cunoascã si sã ocroteascã elementele mediului înconjurãtor, sã iubeascã plantele si animalele, sã adopte un comportament adecvat raportat la mediul în care îsi desfãsoarã activitatea si sã ia atitudine fatã de cei care încalcã regulile.

O modalitate eficientã, cu rezultate deosebite obtinute în atitudinea si comportamentul elevilor este proiectul transdisciplinar. Utilitatea acestuia constã în faptul cã îi ajutã pe elevi sã înteleagã legãtura care existã între om si naturã, între cunostintele dobândite la diferite discipline de studiu si lumea din afara scolii, dã posibilitatea elevilor de a se implica si organiza prin investigare individualã sau în grup, autoconducându-si procesul de educatie, îi pune în contact cu comunitatea si le creeazã posibilitatea de a-si sustine în mod public opiniile. Datoritã implicãrii elevilor în realizarea proiectului, acestia au posibilitatea de a se simti în ipostaza de mici cercetãtori ai realitãtii sau interlocutori ai unor oameni pe care nu îi abordeazã zilnic (cercetãtorii, specialistii din diferite domenii). Ei se simt responsabilizati, se implicã cu plãcere si, ca urmare a explicatiilor si sfaturilor date, înteleg semnificatia unor norme, opteazã pentru ele si-si manifestã dorinta de a se conduce dupã acestea în actiunile lor prin adoptarea unei atitudini si a unui comportament ecologic.

În acest sens am demarat proiectul de educatie ecologicã cu tema ,,Un singur pãmânt”, cu scopul înarmãrii elevilor cu cunostinte de ecologie, respectând particularitãtile de vârstã si individuale, de a-i sensibiliza cu privire la frumusetile naturii, de a le dezvolta gustul pentru descoperirea adevãrurilor si legitãtilor naturii din jurul lor. Finalitatea acestui proiect l-a constituit si faptul de a-i învãta pe elevi cum sã iubeascã natura, sã o cunoascã, sã-i crute frumusetile si monumentele ei, sã o ocroteascã, sã adopte un comportament ecologic si sã aibã o atitudine combativã fatã de cei care provoacã stricãciuni sau distrug mediul înconjurãtor.

Conditiile preliminare care au stat la demararea proiectului au fost:

- existenta factorilor poluanti în zonã (parcuri, strãzi, malul Crisului Alb);

- necesitatea combaterii poluãrii în orasul Brad;

- educarea elevilor în vederea ameliorãrii relatiilor umane si mediul înconjurãtor;

- o nouã strategie pentru formarea unor aptitudini, abilitãti, atitudini pozitive fatã de problemele mediului înconjurãtor.

Proiectul prevede realizarea si distribuirea de diverse materiale informativ-educative pe teme ecologice destinate mai multor grupuri tintã (elevi, cadre didactice, locuitorii orasului Brad, factori competenti) având drept scop sensibilizarea factorilor implicati, a autoritãtilor locale si a opiniei publice fatã de problematica poluãrii mediului înconjurãtor în zonã.

Dorinta elevilor de a participa la acest proiect a fost unanimã. Acest proiect s-a desfãsurat în semestrul II al anului scolar 2007/2008.

Consider si am certitudinea cã demersurile didactice si educative au constituit un impuls permanent în aceastã directie, urmãrind cooptarea elevilor în actiuni concrete de cunoastere si interventie practicã si pozitivã în ceea ce priveste mediul natural înconjurãtor. În centrul actiunii s-au aflat elevii clasei a IV-a B, iar accentul s-a pus de la ce sã învete în ce scop si cu ce rezultate sã învete. Am pus accent pe experienta de viatã a micilor scolari, pornind de la ceea ce stiau ei în sensul descoperirii varietãtii formelor si fenomenelor naturii pe cale experimentalã prin contactul direct cu mediul înconjurãtor, iar rolul meu de cadru didactic a fost de ghid si colaborator.

 

ARGUMENTUL PROIECTULUI

Dacã vom avea grijã de planeta Pãmânt, care este casa noastrã a tuturor, atunci copiii nostri vor mai zburda prin iarba fragedã, pãsãrile se vor mai înãlta spre cerul senin, pestii vor mai înota în apele limpezi si …VOR MAI CREªTE FRUNZE VERZI.

SCOPUL PROIECTULUI

- promovarea în rândul elevilor a conceptelor ecologice cu privire la un mediu sãnãtos în zona în care locuiesc si sensibilizarea lor, precum si a locuitorilor asupra problematicii poluãrii cu deseuri a mediului înconjurãtor; îmbunãtãtirea perceptiei acestora despre mediu;

- cooptarea elevilor în actiuni concrete de cunoastere, de cercetare si interventie practicã pozitivã în ceea ce priveste mediul înconjurãtor, ocrotirea acestuia;

- formarea convingerii de ocrotire a mediului si adoptarea unui comportament adecvat ce promoveazã valorile pozitive în ce priveste ocrotirea naturii.

OBIECTIVE URMÃRITE

a) cunoasterea problematicii ce vizeazã actiunile de ocrotire a mediului;

b) întelegerea de cãtre elevi a legislatiei mediului înconjurãtor;

c) informarea elevilor despre resursele naturale din zonã si importanta acestora în viata oamenilor (aur, cãrbune, lemn);

d) cunoasterea principalelor aspecte legate de educatia ecologicã si constientizarea necesitãtii ocrotirii, protejãrii si conservãrii naturii;

e) formarea si dezvoltarea capacitãtilor si abilitãtilor de investigare-experimentare-explorare a realitãtii, folosind instrumente si procedee specifice particularitãtilor de vârstã si individuale;

f) dezvoltarea interesului si responsabilitãtii pentru mentinerea unui mediu echilibrat, propice vietii sãnãtoase;

g) realizarea unui colt ecologic;

h) formarea unui comportament civic fatã de naturã;

i) antrenarea în activitãti de îngrijire a arborilor , a spatiilor verzi;

j) ocrotirea si conservarea peisajelor naturale existente în tara noastrã: monumente ale naturii, specii rare de plante si animale, pesteri, alte frumuseti naturale.

tINTA SPECIALÃ:

- parteneriat: scoalã-comunitatea localã-organe abilitate.

 

GRUPURILE tINTÃ:

- comunitatea localã în special elevii claselor I-IV;

- factorii de decizie la nivel local (primãria) si judetean (inspectoratul de protectia mediului).

ARIA DE DESFêURARE:

- perimetrul municipiului Brad (sãlile de clasã, scoala, curtea acesteia, strãzi, parcuri, malul Crisului Alb).

INDICATORI:

*actiuni de cunoastere a mediului înconjurãtor (documentarea din cãrti, reviste, filme documentare, pliante, emisiuni mass-media, internet, învãtând de la experti)

*actiuni de ocrotire, protejare a mediului;

*actiuni practice de formare a unui comportament ecologic;

*alcãtuirea unor portofolii pe aceastã temã;

*realizarea unui colt ecologic în scoalã;

*activitãti de reciclare si reutilizare a materiilor refolosibile;

*sensibilizarea celor din jur cu privire la reducerea gradului de poluare, prevenirea degradãrii mediului din zonã.

CONtINUTURI, ACTIVITÃtI, JOCURI:

- întocmirea proiectului si analiza lui;

- informarea elevilor despre factorii poluanti;

- amenajarea si întretinerea ,,coltului ecologic” în clasã;

- colectarea si valorificarea materialelor refolosibile;

- participare la manifestãrile organizate cu ocazia unor zile importante: Ziua Pãmântului, Ziua Mondialã a Apei, Ziua Mondialã a Sãnãtãtii;

- aplicarea unui proiect de sistematizare a spatiului verde din jurul scolii: plantare de puieti si flori;

- întâlniri cu specialisti în protectia mediului;

- excursii, drumetii;

- confectionarea de pliante ecologice, orare ecologice, albume;

- activitãti de informare a opiniei publice;

- realizarea de eseuri cu diferite teme precum: ,,Deseurile si reciclarea lor”, ,,Efectele negative ale vânãtorii”, ,,Multumim Pãmântului”, ,,Promisiune cãtre Pãmânt”;

- realizarea ecusonului APÃRÃTORII MEDIULUI;

- expozitie cu lucrãri plastice, colaje, ierbare, postere, eseuri, fotografii realizate de elevi.

MODALITÃtI DE EVALUARE:

- pe parcursul derulãrii proiectului constând în identificarea surselor adecvate de informatii, identificarea problemelor am folosit metodele: observarea sistematicã, chestionarea oralã, realizarea de desene si colaje, portofolii personale;

- la finalizare: raport de evaluare incluzând principalele activitãti desfãsurate, rezultatele obtinute, precum si impactul proiectului asupra comunitãtii.

Sunt convinsã cã strãdania celor care încearcã sã facã educatie ecologicã scolarilor mici nu este în zadar, cã mai devreme sau mai târziu ea va da roade, cã VOR MAI CREªTE FRUNZE VERZI si cã planeta noastrã va rãmâne mereu PLANETA ALBASTRÃ.

 

Bibliografie

1. Apostol D., ,,Nestiuta naturã”, Bucuresti, Editura Ion Creangã, 1988, p.23-27;

2. Oprea Anca, ,,Sã cunoastem lumea”, Bucuresti, Editura Corint, 1987, p.45;

3. Turleanu, S., ,,S.O.S.- Natura în pericol”, Bucuresti, Editura Niculescu, 1989, p.67;

4. ***Învãtãmântul primar, nr.3-4/2005, p.150-152.

Ultima actualizare în Vineri, 26 Martie 2010 19:23
 

Revista cu ISSN

An introduction to victorian writers gal…

AN INTRODUCTION TO VICTORIAN WRITERS’ GALLERY prof. Pălăştea Cornelia C.N. ,,Elena Cuza”, Craiova The importance of literature, not only in the history but also in the...

Read more

Documente necesare pentru coordonatorul …

Documente necesare pentru coordonatorul de proiecte şi programe educative     ¢     Decizia de numire pe funcţia de coordonator de proiecte şi programe educative ¢     Fişa postului + individualizată, avizată de Consiliul de administraţie al...

Read more

Impactul retelelor electrice asupra medi…

IMPACTUL REŢELELOR ELECTRICE ASUPRA MEDIULUI - EFECTUL CORONA                                                                         Drd. prof. ing. Liliana Cîmpan Colegiul Tehnic “I. Maniu” Şimleu Silvaniei   Rezumat: Această lucrare prezintă cateva aspecte legate de poluarea mediului inconjurător generată de reţelele...

Read more

Asigurarea calitatii in educatie

ASIGURAREA CALITĂŢII ÎN EDUCAŢIE   Prof. Gălăţan Daniela Colegiul Tehnic Regele Ferdinand I, Timişoara   Învăţământul este considerat ca un furnizor de servicii în care se includ învăţarea, evaluarea şi orientarea elevilor. În acest context,...

Read more

Spring Day in Europe

VALENŢE EDUCATIVE ALE PROGRAMULUI ,,SPRING DAY IN EUROPE”   Prof. Oltea Preluca Şcoala cu clasele I-VIII “Ion Creangã” Suceava   O zi de primãvarã pare, la prima vedere, o zi ca oricare, una din zilele...

Read more

Black Friday la monitoare second hand

Black Friday la monitoare second hand

Black Friday la monitoare second hand   Pe unde am mers astazi s-a vorbit despre Black Friday, ziua cu cele mai multe reduceri din an, ziua in care se vand cele mai...

Read more

Educatia pentru democratie imperativ al …

EDUCAȚIA PENTRU DEMOCRAȚIE – IMPERATIV AL SISTEMULUI EDUCAȚIONAL CONTEMPORAN   Soroiu Crina, profesor învățământ primar, Școala Gimnazială, George Călinescu, Iași Acest articol subliniază importanța noilor educații pe fondul evidențierii problematicii lumii contemporane, în toată...

Read more

Practici de educatie care iau in conside…

PRACTICI DE EDUCAŢIE CARE IAU ÎN CONSIDERARE COPILUL CA ÎNTREG ÎN ALTERNATIVA STEP BY STEP Daniela Bobocea, profesor înv. primar Şc. Gimn. Mihai Viteazul Brăila Rezumat: Încă de la începuturile educaţiei dascălul a...

Read more