Choose your screen resolution: Auto adjust 800x600 1024x768


Proiectele educationale in parteneriat cu parintii si rolul lor in activitatea didactica
Scris de mihaiela lazar   
Luni, 08 Iunie 2015 09:26

PROIECTELE EDUCAȚIONALE ÎN PARTENERIAT CU PĂRINȚII.

ROLUL LOR ÎN ACTIVITATEA DIDACTICĂ

Prof.ptr.înv.primar, Zizi Cristea,

Școala Gimnazială Carol I, Călărași

„Un bun învăţător observă când copilul se străduieşte- chiar dacă rezultatele nu se văd imediat.

Şi-i arată elevului că a observat !...

Un bun învăţător are grijă să vină rândul fiecărui elev la îndatoririle plăcute – dar şi la cele nesuferite.

Mari destine au de multe ori la baza influenţa unui bun învăţător!”

- Helen Exley -

Am coordonat activitatea extrașcolară din cadrul Școlii Gimnaziale Carol I, Călărași mai mulți ani și de aceea m-am ferit de o abordare discontinuă şi o valorificare insuficientă a potenţialului educativ al activităţilor extraşcolare. Am luat în calcul și influența educaţiei informale , dar şi tendinţa multora de a plasa responsabilitatea, mai ales pentru influenţele nocive din zona informalului, altor factori situaţi, evident, în afara şcolii. Elevii devin din simple obiecte ale învățării, ce înmagazinează informații, subiecte active ale propriei lor formări. Acestora trebuie să li se adreseze învățătorul atunci când își proiectează activități extrașcolare. Responsabilitatea de manager al clasei implică mai multe roluri: de profesor, de părinte, de prieten. Este binecunoscută importanța educaţiei extraşcolare, deoarece ea completează activitatea şcolară şi educaţia familială.

Trezirea interesului pentru activitatea școlară este punctul de plecare pe tărâmul cunoaşterii şi în acelaşi timp chezăşia succesului în activitatea didactică pentru fiecare învăţător cât şi pentru elevii săi. Copilul, în general, este lipsit de încredere în forţele lui. Efortul pe care îl face în primele clase este uriaş. Adulţii uită de obicei acest lucru, de aceea nu le acordă la timp atenţia cuvenită, li se pare că este ori prea ușor, ori prea greu, și de cele mai multe ori lasă totul în seama școlii. Una din ideile directoare ale învățământului modern o reprezintă ideea elevului activ, organizator, cercetător, independent, participant conștient la propria dezvoltare. Ca activitate intenţionată şi orientată, educaţia extraşcolară-nonformală permite adâncirea cunoştinţelor şi dezvoltarea competenţelor din zonele de interes ale elevilor, cultivarea interesului şi dezvoltarea înclinaţiilor şi talentelor acestora pentru anumite domenii. Ea permite folosirea eficientă şi plăcută a timpului liber al elevilor, dezvoltarea vieţii asociative, dezvoltarea capacităţilor de a lucra în grup şi de a coopera în rezolvarea unor sarcini complexe, dezvoltarea voinţei şi formarea trăsăturilor pozitive de caracter. Învăţătorul şi părinţii trebuie să sesizeze acest moment dificil din viaţa psihică a micuţului, pe jumătate înspăimântat de tainele scrisului, pe jumătate crispat de efortul făcut pentru descifrarea unor semne atât de curioase şi pline de mister. De aceea proiectarea unor activități în parteneriat cu părinții este deosebit de benefică.

Proiectul educaţional “Părinții din nou la școală!” este un proiect pe care îl desfășor împreună cu părinții elevilor mei încă din clasa I. Prin acest proiect urmăresc promovarea unor schimbări în mentalitatea tradiţională a părinților în raport cu poziţia copilului în familie, implicarea acestora în activităţile şcolare, reducerea absenteismului școlar. Activităţile proiectului sunt focalizate în jurul a trei direcţii principale de acţiune:

 • Dezvoltarea la părinţi a abilităţilor de a interacţiona şi empatiza cu propriii copii;

 • Stimularea activităţii în grup;

 • Stimularea şi promovarea capacităţilor creatoare ale copiilor prin organizarea de expoziţii, concursuri, serbări;

  Educaţia extraşcolară permite de asemenea implicarea elevilor în activităţi opţionale în mai mare măsură decât este posibil pe baza activităţilor curriculare, angrenându-i pe aceştia în forme specifice de verificare şi apreciere a rezultatelor. Teme precum: “Bun găsit, școală dragă! ”,“ Crăciunul în inimile noastre”, “ Martie - Mărţişor” sunt foarte cunoscute și foarte îndrăgite de elevi și părinți, deoarece îi provoacă să se implice afectiv şi efectiv în realizarea sarcinilor, în căutarea şi sortarea materialelor necesare, în culegerea de informaţii şi curiozităţi referitoare la tema aleasă.

  Am considerat că implicând părinții în activități școlare și extrașcolare, acestea vor fi mai atractive pentru elevi, iar părinții vor fi mai implicați și mai conștienți de actul didactic, de importanța școlii în viața copilului, realizând, astfel progres în activitatea didactică.

  În urma derulării acestui proiect am constatat un progres în ceea ce priveşte antrenarea elevilor într-un număr cât mai mare de activităţi extraşcolare şi în domenii diverse, iar în alegerea strategiilor de abordare am avut în vedere compararea obiectivelor din taxonomiile cognitive, afective şi psihomotrice, cu tipurile de inteligenţă sau cu diverse metode şi tehnici, în funcție de nivelul clasei pe care o conduc. În asemenea situaţii, măiestria profesorului trebuie susţinută de diagnoza psihologică, fiind necesară în acelaşi timp şi o colaborare directă, permanentă între profesor, părinte şi elev.

  Proiectul propus atinge obiective nu doar din sfera educaţiei estetice, ci şi a celei morale şi chiar “economice”, dat fiind faptul că elevii și părinții au desfăşurat şi acţiuni de”autofinanţare”, atunci când am organizat târguri de prăjituri, de mărțișoare.

  Împreună cu copiii am elaborat o hartă a proiectului, pe care am expus-o în sala de clasă şi am compus o scrisoare către părinţi, informându-i despre proiectul nostru şi rugându-i să colaboreze cu noi şi să participe la acţiunile noastre.

  Pentru o și mai bună desfășurare a proiectului educațional am încheiat un parteneriat școală-familie intitulat ”Învățători și părinți- parteneri în educarea elevilor”

  Durata: - se va derula pe tot parcursul desfășurării proiectului ”Părinții din nou la școală”

  Pateneriatul urmărește:

 • Dobândirea de către părinți a unor abilități care să sprijine formarea de comportamente adecvate la copii, pentru relaționarea mai bună a acestora în cadrul grupurilor;

 • Înformarea părinților cu privire la strategiile de cunoaștere a copilului;

 • Crearea de oportunități pentru valorificarea experiențelor pozitive dobândite de aceștia în educația copilului;

 • Acceptarea de către copii a regulilor după care funcționează microgrupurile sociale (familie, școală, grup de prieteni, anturaj de joacă, vecini, etc.).

  Redactare şi monitorizare:

 1. Locul desfăşurării – săli de clasă, bibliotecă, alte locaţii

 2. Obiectivul general al proiectului:

  Îmbunătăţirea rezultatalor şcolare (capacităţi, atitudini) prin participarea părinţilor în proporţie de cel puțin 85%

 3. Grupul ţintă: părinţi, bunici, tutori legali

 4. Beneficiari direcţi şi indirecţi:

  • părinţi

   - copii

  • şcoală

  • comunitate

 5. Obiective specifice:

  • implicare în cunoaşterea politicilor promovate de şcoală (alegerea opţionalelor, managementul clasei, programe şcolare, standarde de performanţă)

  • cunoaşterea tehnicilor de abordare a unor discipline şi modul de intervenţie în pregătirea temelor, în dobândirea deprinderilor intelectuale

  • conştientizarea progresului sau eşecului copilului, a schimbărilor survenite în evoluţia lui, nevoile , încrederea în forţele proprii

  • utilizarea părinţilor ca sursă de învăţare, în realizarea de materiale didactice

  • identificarea unor probleme de natură şcolară, fizică, morală, socială, religioasă, psihică (legate de adaptarea sau inadaptarea şcolară)

  • organizarea activităţii extraşcolare, a timpului liber

 6. Rezultate aşteptate:

  • abilităţi, deprinderi de natură intelectuală

  • îmbunătăţirea situaţiei şcolare

  • asigurarea unui mediu propice învăţării şi educării

  • interesul părinţilor pentru şcoală

  • bune practici pentru părinţi

 7. Modalităţi de monitorizare şi evaluare a rezultatelor proiectului:

  • rapoarte semestriale

  • grilă de monitorizare

  • fişă de evaluare a activităţii

  • portofoliul proiectului

 8. Impactul împlementării proiectului asupra grupului ţintă, asupra şcolii, asupra altor parteneri:

  • părinţi mai receptivi la cerinţele şcolii

  • părinţii vor acorda sprijin susţinut copiilor

  • părinţii se vor instrui şi se vor educa alături de copiii lor

  • copiii se vor mobiliza pentru a obţine rezultate mai bune la învăţătură

  • copiii se vor bucura de interesul părinţilor pentru a le diversifica activităţile de timp liber

  • copiii vor descoperi în părinţi adevăraţi prieteni

  • interesele şcolii promovate de părinţi ca pe propriile lor interese

  • şcoala va avea în părinţi sprijin în instruire şi educare

  • cadrele didactice vor fi cel puţin mulţumite de interesul părinţilor

  • partenerii implicaţi vor avea o viziune reală asupra eforturilor şcolii în instruirea şi educarea elevilor, a părinţilor

  • partenerii vor avea pacienţi, enoriaşi, cetăţeni mai conştienţi de valoarea individului pentru comunitate

 9. Modalităţi de continuitate după încheierea proiectului:

  • promovarea unor activităţi în școală,comunitate, prin mijloace media

  • solicitări din partea părinţilor pentru anumite teme de interes, propuneri

 10. Activităţi de promovare, mediatizare în timpul şi după derularea proiectului:

  • întâlniri periodice, ședințe, lectorate, ore de consiliere

  • dezbateri, mese rotunde, evenimente sociale

  • activităţi practice, expoziții cu lucrări ale elevilor

  • vizionarea unor casete, realizarea unor portofolii, albume școlare,

  • excursii,drumeții, vizite la domiciliul elevilor

  • serbări, seri distractive, sărbătorirea unor evenimente

  • acţiuni de colectare de fonduri, obiecte pentru ajutorarea unor copii

 11. Parteneri implicaţi în proiect:

  • psihopedagogul școlii, psihologi, asistenţi sociali, bunici

  • profesori, consilier educativ,directorul școlii

  • preoţi, medici

 12. Activităţi propuse în primul an al desfăşurării proiectului:

    1. Să lucrăm împreună - Lansarea proiectului

    2. Participarea la concursuri școlare și extrașcolare- pregătirea pentru viitor, pentru viață (Când, cum și la concursuri participă copiii noștri)

    3. Ne interesează ce fac copiii noştri în timpul liber. Petrecerea a cât mai mult timp liber cu copiii. Pregătirea suplimentară- un mare ajutor în formarea instructiv-educativă a copilului (acasă, la școală, prin cercurile școlare)

    4. Educăm pentru şi prin comunitate- educație pentru cetățenie europeană, educaţia pentru salvarea mediului, educația moral religioasă(Vizită tematică la BRCT Călărași, Sărbătorim Ora pământului, Ziua păsărilor, a pădurii, Sfintele sărbători de Paște, Nașterea Mântuitorului- Crăciunul)

    5. Identificăm şi ameliorăm, rezolvăm problemele şcolare (remediere școlară)

    6. Să creştem copii sănătoşi!

    7. Ne pasă de ceilalţi - acţiuni de ajutorare, voluntariat

    8. Cum formăm şi dezvoltăm personalitatea copilului

    9. Şcoala noastră- şcoală pentru toţi (sprijinim copiii cu Ces, pe cei cu dizabilităţi)

    10. Ne relaxăm împreună, ne cunoaştem mai bine(serbări, vizite, excursii)

    11. Mulţumiţi de rezultate, de noi înşine? (evaluare, încheiere)

     Acest parteneriat presupune o interacțiune, colaborare, cooperare între factorii educaționali familie-școală-societate. Copiii noștri sunt viitorul nostru. După cum îi vom crește și îi vom învăța să se adapteze schimbărilor permanente din lumea noastră de azi și în cea de mâine, așa vom asigura și continuitatea culturii și civilizației umane. Prin derularea acestui proiect, ca învățătoare cu experiență didactică de peste 30 de ani, recunosc și încerc să accentuez rolul părinților de prim-educatori ai copiilor și voi încerca să-i determin să-și ridice semne de întrebare și îndoieli, privind propriile metode folosite în educarea copiilor lor.

      

     Bibliografie:

     Cristea S., „Pedagogie generală. Managementul educaţiei”, Editura Didactică şi pedagogică, Bucureşti, 1996

     Cucoş C., „ Pedagogie” Editura Polirom, Bucureşti , 2002

     Salade D., „Perfecţionarea personalului didactic în pas cu cerinţele unui învăţământ modern”, 2005


Articole asemanatoare mai vechi:

 

Revista cu ISSN

Nanotehnologia miracolul mileniului III …

NANOTEHNOLOGIA MIRACOLUL MILENIULUI III                                     Realizatori:                      Elev Stegarescu Marius Daniel cls a XI-a                      Profesor coordonator  Mînză Lidia                                   C.N. ”Vasile Alecsandri”  Galaţi      CUPRINS   I   Notiuni introductive I.1.  Ce reprezintă nanotehnologiile? I.2.  Nanotehnologiile reprezintă ceva nou?...

Read more

Spune Nu drogurilor - tipuri de droguri …

Spune Nu drogurilor - tipuri de droguri - opiacee

1. Opiacee   Opiumul şi substanţe înrudite: Cultivarea macului (din care se extrage opiumul) se face pe suprafeţe întinse, cu precădere în Orientul apropiat, mijlociu şi îndepărtat. După perioada de înflorire,...

Read more

Calendar corpul national de experti in m…

Calendar desfasurare concurs corpul national de experti in management educational seria 5   Vezi calendarul desfăşurării concursului de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional, seria...

Read more

Jocul modalitate de predare si evaluare …

JOCUL - MODALITATE DE PREDARE ȘI EVALUARE LA COPIII CU C.E.S. Prof. Clipa Daniela Carmen Şcoala Gimnazială Nr. 17 Botoşani Una...

Read more

Romancierul Paul Georgescu

ROMANCIERUL - PAUL GEORGESCU   „AICI REZISTA NUMAI CEI TARI. SCRISUL E O TERAPEUTICĂ EXCELENTĂ.” (Paul Georgescu)   Profesor Popescu Ileana - Alina, Școala „Arhitect T.T. Socolescu”, Păuleşti-Prahova     Rezumat: Articolul face parte dintr-o lucrare amplă ce...

Read more

Importanta creativitatii in dezvoltarea …

IMPORTANŢA STIMULĂRII CREATIVITĂŢII ÎN DEZVOLTAREA COPILULUI   Marinescu Larisa Eromanga, Profesor Psihopedagog, Centrul de Pedagogie Curativă HD - locaţia Lupeni, Judeţul Hunedoara     Creativitatea poate fi definită ca trăsătură complexă a personalităţii umane, constând...

Read more

Aplicatii ale integralei definite

Aplicatii ale integralei definite

APLICAȚII ALE INTEGRALEI DEFINITE Prof. Opriș Brișcan Maria, Liceul Tehnologic,,C-tin Brâncuși” Oradea În lucrarea de față mă voi referi la o parte din aplicațiile integralei definite și anume la calculul ariilor...

Read more

Studiu psihologic privind pregatirea ele…

STUDIU PSIHOLOGIC PRIVIND PREGĂTIREA ELEVILOR Profesor învăţământ primar Postolică Steluţa, Şcoala Gimnazială Nr. 2 Piatra - Neamţ   Încă de la apariţia şi...

Read more