Choose your screen resolution: Auto adjust 800x600 1024x768


Proiectul educational Prietenie fara frontiere
Scris de administrator   
Sâmbătă, 08 Decembrie 2018 00:00

PROIECTUL EDUCAŢIONAL “PRIETENIE FĂRĂ FRONTIERE”

Prof. Piticariu Simona Nicoleta

Liceul Tehnologic Dorna Candrenilor, Suceava

Summary

Education in the spirit of European values ​​can be considered a component of the "new education", but also a principle of integral education. The paradigm of education in the spirit of European values, offers the perspectives of conceiving and implementing the educational policy aimed at goals and objectives.

The goal of education is to develop the child in order to manifest itself as an active social subject. This is only possible if the family in which the child lives and is formed, the school where the community teaches, through its actions, make it feel protected and develop its personality.

The educational partnership is an attitude that is approached in support of the development of society through education and involves participation in a common educational action, constructive interactions accepted by all partners, effective communication between participants, common actions respecting the role of each participant, interrelation. The educational partnership supports the development of the children's personality, assuring them the realization of their personal autonomy through the social value of them each.

Având convingerea importanţei investiţiei în om prin educaţie, experţi în domeniul educaţiei au supus dezbaterii, în forumurile de conducere ale Uniunii Europene, problematica educaţiei în perspectiva dezvoltării personale a tinerilor, formării profesionale şi a integrării lor active în viaţa economică şi culturală a societăţii.

Părinţii, învăţătorii, profesorii, mentorii în general, sunt principalii agenţi ai educaţiei, de aceea ei trebuie să aibă deschiderea şi pregătirea necesară, pentru a favoriza copiilor şi tinerilor asimilarea valorilor culturii şi civilizaţiei naţionale şi europene, dar şi respectarea valorilor culturale ale civilizaţiilor neeuropene.

Educaţia în spiritul valorilor europene poate fi considerată o componentă a “noilor educaţii”, dar şi un principiu al educaţiei integrale. Paradigma educaţiei în spiritul valorilor europene, cu dezideratele ei, oferă perspectivele conceperii şi punerii în practică a politicii educaţionale direcţionate de scopuri şi obiective.

Putem stabili ca scop general al educaţiei în spiritul valorilor europene, orientarea învăţământului românesc, prin structură, conţinut, forme de organizare a instruirii şi evaluării, spre compatibilizarea cu învăţământul ţărilor europene (educaţia formală) dar şi crearea oportunităţilor extraşcolare pentru cunoaşterea şi folosirea modurilor de conectare la exigenţele spaţiului economic, politic şi cultural al UE (educaţia nonformală).

Şcoala, ca organizaţie în context comunitar, este promotor al valorilor culturale naţionale şi europene, aceastea fiind organizate sub cupola parteneriatului educaţional care favorizează cooperarea tuturor instituţiilor şi factorilor sociali interesaţi în susţinerea unităţilor de învăţământ şi de problemele educaţiei. Principalii parteneri ai şcolii sunt părinţii şi susţinătorii legali ai elevilor, autorităţile locale şi centrale, organizaţiile guvernamentale cu caracter central sau local, agenţii economici locali, sindicatele, organizaţiile nonguvernamentale.

Scopul final al educaţiei îl constituie dezvoltarea copilului pentru a se putea manifesta ca subiect social activ. Acest lucru este posibil doar dacă familia în care trăieşte şi se formează copilul, şcoala la care învaţă şi comunitatea, prin acţiunile sale, îl fac să se simtă protejat şi să-şi dezvolte personalitatea. Luând în considerare contextul social-politic actual, şcolii îi revine tot mai mult rolul de a întări educaţia copiilor şi tinerilor, de a susţine familia şi implicit de a contribui la îmbunătăţirea climatului social al comunităţii. Ca principal factor de cultură şi civilizaţie, şcoala îşi centrează învăţarea pe elev, care devine subiect activ al propriei deveniri.

Pentru ca elevul să poată trăi într-un mediu social, trebuie să respecte unele norme şi reguli importante pentru societate.

Parteneriatul educaţional este o atitudine abordată în sprijinul dezvoltării societăţii prin prisma educativă şi presupune participare la o acţiune educativă comună, interacţiuni constructive acceptate de către toţi partenerii, comunicare eficientă între participanţi, acţiuni comune cu respectarea rolului fiecărui participant, inter-relaţionare. Parteneriatul educaţional vine în sprijinul dezvoltării personalităţii copiilor, asigurându-le acestora realizarea autonomiei personale, prin valorizarea socială a fiecăruia dintre ei.

Proiectul de parteneriat este o formă modernă şi complexă de învăţare-evaluare şi se bazează pe toate formele de organizare a activităţilor – individual, pe perechi, pe grupe, frontal – grupele participante devenind o comunitate de învăţare, în care fiecare contribuie atât la propria formare, cât şi la procesul de învăţare colectiv.

Învăţarea bazată pe proiect este o abordare instrucţională care angajează elevii într-o investigaţie bazată pe cooperare-comunicare-colaborare. Elevii află soluţiile problemelor prin: formularea şi rezolvarea întrebărilor, dezbateri de idei, proiectarea de planuri sau experimente,comunicarea ideilor şi a rezultatelor unii altora, adresarea de noi întrebări, crearea de produse noi, extragerea concluziilor, formularea de predicţii. Această abordare are o eficienţă crescută în creşterea motivaţiei copiilor şi în stimularea operaţiilor superioare ale gândirii. Învăţarea bazată pe proiect este o acţiune de cercetare şi acţiune practică în acelaşi timp.

Proiectul educaţional ,,Prietenie fără frontiere” a răspuns dorinţei noastre de a îndemna elevii la toleranţă, prietenie, egalitate, urmărind de altfel, diminuarea agresivităţii ca formă de manifestare a tinerilor. Scopul proiectului este de a constitui un grup partenerial care să promoveze valori, urmând ca ca prin activităţile desfăşurate să îmbogăţim comunicarea, încrederea, înţelegerea, solidaritatea, toleranţa. De asemenea urmărim formarea deprinderii elevilor de a cunoaşte şi a respecta norme de comportare în societate, educarea abilităţii copiilor de a intra în relaţie cu cei din jur şi educarea trăsăturilor pozitive de voinţă şi caracter.

Proiectul s-a desfăşurat pe parcursul a 2 ani şi a avut ca parteneri şcolile vecine, primăria, un cabinet medical, o asociaţie culturală şi postul de poliţie din localitate. S-a urmărit consolidarea relaţiilor de colaborare şi prietenie între profesorii coordonatori din şcolile partenere. Aparţinând unor culturi diferite, dar care nu se exclud una pe cealaltă, am considerat că este nevoie de schimburi de experienţă între profesori, de cunoaştere reciprocă, de împărtăşirea abilităţilor profesionale etc. Programul a fost conceput pornind de la ideea că învăţământul românesc se raliază la normele europene, oferind cunoştinţe, abilităţi şi aptitudini necesare integrării sociale şi profesionale în comunitate. În acest sens, elevii vor beneficia de avantajele unei societăţi civilizate, crescută în spiritul a ceea ce este frumos, interesant, în spiritul adevărului şi al respectului de sine şi al celorlalţi, fiind buni cunoscători dar şi păstrători ai valorilor naţionale.

Calendarul activităţilor a fost întocmit la începutul fiecărui an şcolar ţinând cont de resursele financiare, umane, materiale, dar şi de disponibilitatea pentru deplasare. S-au realizat activităţi ample, de 2-3 ore, pe ateliere de lucru, acestea finalizându-se cu expunerea materialelor create, analiza activităţilor, prezentarea portofoliilor, premierea.

Prin activităţile desfăşurate în primul semestru ,,Vizitarea postului de Poliţie”; ,,Agent pentru o zi”; ,,Crăciunul-sărbătoarea bucuriei”, s-a urmărit schimbul de experienţă cu reprezentanţii poliţiei locale şi dezvoltarea, în rândul elevilor, a sentimentelor de toleranţă, auto-disciplină, corectitudine, independenţă, precum şi dezvoltarea abilităţilor artistice, creative şi practice în contextul sărbătorilor de iarnă.

Activităţile desfăşurate în cel de-aş doilea semestru precum ,,Un mărţişor în dar”; ,,Corespondenţe amicale”; ,,E ziua noastră, să ne bucurăm”, au urmărit să dezvolte simţul artistic şi capacitatea de a comunica prin intermediul limbii şi limbajului, să antreneze elevii în activităţi variate care să ducă la formarea şi afirmarea personalităţii creatoare şi să formeze personalităţi echilibrate cultivând relaţii bazate pe sentimente de prietenie, respect şi toleranţă.

În urma participării la diversele activităţi propuse de către profesorii coordonatori, elevii devin capabili să înţeleagă lumea în care trăiesc şi să o transforme, să se cunoască pe sine şi să se analizeze, să recepteze şi să transmită mesaje, exprimându-şi gândurile şi sentimentele fie prin comunicare verbală, utilizând un limbaj bogat şi nuanţat, fie prin comunicare nonverbală: gesturi, mimică, pantomimă, dar şi prin intermediul creaţiei plastice. Ilustrând realităţile vieţii lor cotidiene, activităţile specifice şcolii, familiei şi comunităţii din care fac parte, variatele forme de exprimare ale elevilor dobândesc atât rol formator cât şi informator. Rezultatul actului lor creator devine astfel cartea lor de vizită, dar şi a şcolii în care învaţă.

Succesul unui proiect educaţional de acest tip constă în faptul că are un conţinut trans-disciplinar deoarece prin realizarea proiectului se ating obiectivele de referinţă ale mai multor arii curriculare; activităţile propuse sunt extinse spre alte zone din afara şcolii, prin acest fapt elevul se apropie de realitatea cotidiană; se formează deprinderi de muncă în echipă, fiecare elev contribuind la succesul echipei, fiind format accepte şi să tolereze părerile celorlalţi.

Proiectele se pot îmbogăţi sau simplifica în funcţie de mai mulţi factori, dar cel mai important cred este preocuparea şi deschiderea spre nou, spre schimbare. A nu profita de aportul formativ- educativ al activităţilor în proiect, înseamnă a refuza dreptul elevilor de a învăţa comunice deschis, de a avea puterea recunoască atunci când au nevoie de ajutor pentru a-l cere fără rezerve, înseamnă a-i lipsi de capacitatea de a fi toleranţi, prietenoşi, curajoşi, încrezători în forţele proprii, sinceri, cu iniţiativă, trăsături de care societatea noastră, are astăzi, maximă nevoie.

1..H. Gardner, Mintea disciplinată, Editura Sigma, 2011.

2. Zimbru Rodica(coordonator), Valori europene în educaţie, Studii de specialitate, Suceava 2018.

 

Revista cu ISSN

Tehnici de explorare a textului in cadru…

TEHNICI  DE EXPLORARE A TEXTULUI  ÎN CADRUL  SISTEMELOR DE ÎNVĂŢARE   Profesor  ANASIA  SIMONA, GRUPUL  ŞCOLAR  INDUSTRIAL  de  MARINĂ,  GALAŢI     The article depicts the way computers and humans work together in order to analyze different...

Read more

Fisa cadru pentru post cadru didactic in…

FIŞA CADRU A POSTULUI - CADRU DIDACTIC ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR (educatoare, învăţători, profesori pentru învăţământ preşcolar/primar, profesor)     În temeiul Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul contractului individual...

Read more

Forme ale educatiei

FORME ALE EDUCATIEI   In functie de gradul de organizare si de oficializare al formelor educatiei putem delimita trei mari categorii: - educatia formala (oficiala), - educatia non-formala (extrascolara), - educatia informala (spontana).

Read more

Grupul perioadelor unei functii periodic…

GRUPUL PERIOADELOR UNEI FUNCŢII PERIODICE   Prof. Maşala Oana-Maria Colegiul Naţional „Costache Negri”, Tg. Ocna, Jud. Bacău Vezi articolul ... 

Read more

Plan cadru pentru clasa pregatitoare ord…

Ordinul 5755 din 17 septembrie 2012 (Ordinul 5755/2012) Plan cadru pentru clasa pregatitoare   Afla ordinul privind aprobarea planurilor-cadru pentru invatamantul primar, ciclul achizitiilor fundamentale clasa pregatitoare, invatamant special, publicat in Monitorul Oficial...

Read more

Cet de prezenta este limba romana in man…

CÂT DE PREZENTĂ ESTE LIMBA ROMÂNĂ ÎN MANUALELE DE LICEU? Prof Vlad Petronela, Liceul Tehnologic Anghel Saligny Fetești, jud. Ialomița În programele de limba şi literatura română pentru...

Read more

Mihai Eminescu poet national si valoare …

Mihai Eminescu- poet naŢional Şi valoare europeană -diseminare parteneriat mulTilateral ACTIVE FOR EU   Prof. Casangiu Adriana-Daniela Grădiniţa cu PP “Nicolae Romanescu” Craiova   Opera marelui Eminescu, cel mai important poet naţional român, este fără...

Read more

Planificare model pentru limba rusa mode…

Planificare model pentru limba rusa moderna invatamant gimnazial   Incepand cu anul scolar 2011-2012, Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului a oferit pentru prima data tuturor cadrelor didactice modele de planificari calendaristice....

Read more